Warunki Świadczenia Usługi

Warunki Świadczenia Usługi – Umowa o Abonamentową Opiekę Medyczną

Zawarta pomiędzy:
Kancelarią Brokerska Epal z siedziba we Wrocławiu, ul. J. Becka 10, NIP 898-002-43-66, Zwanym dalej Zleceniobiorcą
a
stroną określoną we Wniosku Rejestracyjnym, zwaną dalej Zleceniodawcą, zwane dalej łącznie Stronami
Wniosek Rejestracyjny stanowi integralną część Umowy.

Definicje:
Ilekroć w Umowie jest mowa o: a. Zleceniobiorcy – należy przez to rozumieć Kancelarię Brokerską EPAL.
b. Świadczącym Usługę – należy przez to rozumieć podmiot świadczący usługę Abonamentowej Opieki Medycznej,
c. Zleceniodawcy – należy przez to rozumieć Klienta Kancelarii Brokerskiej EPAL,
d. Ryczałcie – należy przez to rozumieć; roczną opłatę ryczałtową wnoszoną przez Zleceniodawcę za świadczoną Usługę.
e. Składce – należy przez to rozumieć część Ryczałtu opłacaną w formie rozłożonej na raty płatne w okresach miesięcznych
f. Usłudze – należy przez to rozumieć Usługę Abonamentowej Opieki Medycznej świadczonej na terenie Polski we wskazanych placówkach opieki medycznej
g. Umowie – należy przez to rozumieć niniejszą Umowę.
h. Pacjencie – tj. osobie uprawnionej do korzystania z Usługi
i. Placówce – tzn. miejscach świadczenia usługi, których aktualna lista znajduje się na stronie www.polisarodzinna.pl/opieka/placowki/

Paragraf 1
Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie wzajemnych praw i obowiązków Stron a także regulacja realizacji świadczeń Usługi.

Paragraf 2
Zleceniobiorca zobowiązuje się do Zapewnienia świadczenia na rzecz Zleceniodawcy Usługi zgodnie z zakresem wybranym przez Zleceniodawcę, w Placówkach lub zobowiązuje się do zapewnienia świadczenia takich usług przez inne podmioty – Świadczące Usługę.

Paragraf 3
1. Strony ustalają, że osobą uprawnioną do otrzymywania świadczenia na podstawie Umowy może być wyłącznie Zleceniodawca.
2. Dostępność danego Pakietu medycznego uzależniona jest od wieku Pacjenta, który jest określony we Wniosku Rejestracyjnym.

Paragraf 4
1. Zleceniobiorca zgłosi Zleceniodawcę od aktywacji usług medycznych świadczonych przez Świadczącego Usługę.
2. Pacjent może korzystać z usług medycznych, po uprzedniej rejestracji telefonicznej i podaniu swojego numeru PESEL.
3. Na życzenie Pacjenta może zostać wydana Karta Pacjenta, która jest indywidualna dla każdej Osoby Uprawnionej. Posługiwać się nią może wyłącznie Osoba Uprawniona wskazana przez Zleceniodawcę, której została wydana.
4. Osoba uprawniona nie może dokonać cesji swoich praw wynikających z Umowy na osobę trzecią.
5. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy Karta Pacjenta traci swoją ważność.

Paragraf 5
Zleceniobiorca:
1. Oświadcza, że Świadczący Usługę posiada niezbędną wiedzę i kwalifikacje oraz uprawnienia potrzebne do prawidłowego jej wykonywania.
2. Oświadcza, że współpracujące placówki medyczne posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania usług medycznych i będą posiadać je przez cały okres trwania umowy.
3. Oświadcza, że Świadczący Usługę opracował i wdrożył środki o których mówi ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz 93) zwanej dalej Ustawą, zapewniające ochronę powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych.
4. Świadczący Usługę zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, zgodnie z art. 36-39 Ustawy oraz Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji i przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024).

Paragraf 6
Zleceniodawca wypełniając Wniosek Rejestracyjny przekaże Zleceniobiorcy informację na temat wariantu opieki medycznej, jaki świadomie i dobrowolnie wybiera oraz udostępni Zleceniobiorcy swoje dane osobowe niezbędne do świadczenia Usługi.

Paragraf 7
Zleceniodawca dokona płatności za dany Pakiet w określonym we Wniosku terminie, Zleceniobiorca i Świadczący Usługę zobowiązuje się do: – wykonania Umowy z należytą starannością zawodową, terminowo, rzetelnie, według swojej najlepszej wiedzy i doświadczenia- prowadzenia dokumentacji medycznej osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń opieki medycznej.

Paragraf 8
1. Strony uzgadniają, że roczna opłata Ryczałtowa, którą Zleceniodawca będzie uiszczał za usługi świadczone zgodnie z umową będzie równa iloczynowi 12 razy kwota składki miesięcznej określonej we Wniosku Rejestracyjnym będącym częścią Umowy.
2. Zleceniodawca zobowiązuje się do opłacania z góry należności, o której mowa w ust. 1 w sposób:
a) pierwsza Składka płatna wraz z podpisaniem Umowy
b) kolejne Składki – nie później niż do 19 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który są należne.
3. Kwota ryczałtu, stanowi jedyne wynagrodzenie należne za świadczenie usługi wynikające z niniejszej Umowy.
4. W przypadku objęcia świadczonych usług podatkiem VAT, wynagrodzenie zostanie powiększone o należny podatek VAT.
5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przekazywania opłat wynikających z niniejszej Umowy na wskazane mu indywidualne dla niego konto bankowe w terminie wskazanym w ust. 2
6. Za dzień wpłaty Strony uznają datę wpływu pełnej kwoty należnej na rachunek bankowy Zleceniobiorcy.
7. Zleceniodawca zapłaci odsetki ustawowe za niedotrzymanie terminów płatności należności wynikających z niniejszej Umowy. W razie długoterminowego opóźniania się Zleceniodawcy z płatnością zastrzega się możliwość skierowania sprawy dotyczącej wierzytelności na drogę sądową. Jednocześnie automatycznie zostanie zablokowany dostęp do usług medycznych świadczonych przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy.
8. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany opłaty Ryczałtowej wskazanej w Paragraf 8 ust. 1 jeden raz w roku kalendarzowym o czym Zleceniodawca zostanie poinformowany w formie pisemnej.
9. Zleceniodawca, ma prawo do zmiany pakietu na droższy, przy czym w przypadku dokonania takiej zmiany umowa automatycznie zostanie przedłużona na okres kolejnych 12 miesięcy i wymaga podpisania nowej umowy. Usługa z droższym pakietem zostanie uruchomiona od 1- go dnia kolejnego miesiąca pod warunkiem opłacenia nowej składki dla pakietu.
10. Zleceniodawca może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia informując pisemnie Zleceniobiorcę.
11. Zleceniodawca nie może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia jeżeli przed upływem 14 dni od jej zawarcia skorzystał z usług określonych w Umowie.

Paragraf 9
Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich wszelkich informacji uzyskanych od Zleceniodawcy stanowiących informacje poufne. Obowiązek ten dotyczy także pracowników Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca zobowiązuje się nie kopiować i nie powielać ani w jakikolwiek inny sposób nie rozpowszechniać informacji poufnych z wyjątkiem sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji niniejszej Umowy, w których to przypadkach wszelkie kopie będą własnością Zleceniobiorcy.

Paragraf 10
1. Umowa zostaje zawarta na rok, przez co rozumie się okres pełnych 12 miesięcy kalendarzowych następujących po dniu rozpoczęcia świadczenia usługi.
2. Po upływie roku obowiązywania Umowy przekształca się ona w umowę zawartą na czas nieokreślony. W tym czasie każdej ze Stron przysługuje prawo do jej rozwiązania z 45 dniowym terminem jej wypowiedzenia, liczonym od dnia skutecznego dostarczenia wypowiedzenia Zleceniobiorcy. Zleceniodawca ma obowiązek wypowiedzenia umowy Zleceniobiorcy w formie pisemnej przesłanej listem poleconym na adres:
Kancelaria Brokerska – EPAL 51-672 Wrocław, ul. J. Becka 10-1.
3. Umowa może zostać rozwiązana przez Zleceniobiorcę ze skutkiem natychmiastowym w razie:
a) naruszenia przez Zleceniodawcę warunków niniejszej Umowy, w szczególności przez niedokonanie opłaty w terminie i wysokości określonych w Paragraf 8 lub podania nieprawdziwych danych.
b) Stwierdzenia przez Zleceniobiorcę, ze dane osoby posługującej się Kartą Pacjenta nie pokrywają się z danymi osoby, na rzecz której Karta Pacjenta została wydana.
c) W przypadku doręczenia Zleceniobiorcy oświadczenia Zleceniodawcy o braku jego zgody na dokonanie zmiany wysokości opłaty ryczałtowej, o której mowa w Par. 8. 4. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy przez Zleceniodawcę lub rozwiązania umowy, o którym mowa w Paragraf 10, ust 3a, 3b przed upływem roku od dnia jej zawarcia, Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 500 zł oraz rocznej kwoty Ryczałtu, o której mowa w Paragraf 8 ust. 1 niniejszej Umowy, pomniejszonej o zapłacone przez Zleceniodawcę do dnia rozwiązania niniejszej umowy Składki.

Paragraf 11
1.Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową, zastosowanie mają przepisy Regulaminu Opłacania Składek oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Umowa podlega prawu polskiemu. Ewentualne sprawy sporne rozstrzygnie sąd miejscowy dla siedziby Zleceniobiorcy
4. Podpisując Wniosek Rejestracyjny Zleceniodawca potwierdza, że zapoznał się z niniejszą Umową oraz oświadcza, że wyraża zgodę na wszystkie jej postanowienia.

Powrót do strony oferty