Tel. 71 72 300 32

Polityka prywatności

§ 1

Niniejsza Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej: „Regulamin”) i korzysta z pojęć w nim zdefiniowanych.

§ 2

Prywatność osób fizycznych odwiedzających serwis www.Polisarodzina.pl (dalej: Serwis) podlega ochronie stosownie do zapisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).

§ 3

Administratorem danych osobowych podawanych w formularzu udostępnionym w Serwisie jest Kancelaria Brokerska EPAL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Becka 10, 51-672 Wrocław), zarejestrowana przez SAD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO pod numerem KRS: 0000698394, NIP: 8982237563, REGON: 368470686), występująca w obrocie pod handlową nazwą Kancelaria EPAL Sp. z o.o.

§ 4

Z serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych. Osoba odwiedzająca serwis i korzystająca z usług świadczonych za jego pośrednictwem jest Użytkownikiem serwisu (dalej: Użytkownik).

§ 5

Użytkownik jest anonimowy tak długo, aż sam nie postanowi odmiennie. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) wykorzystywane są przez Spółkę jedynie w celach technicznych i dla ogólnych statystyk.

§ 6

Dane osobowe podawane są dobrowolnie. Użytkownik udostępniają swoje dane osobowe wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla świadczenia postulowanych usług. Użytkownik podający dane osobowe osoby trzeciej, zobowiązany jest do uzyskania od niej zgody na to.

§ 7

Dane osobowe przetwarzane są w celach prowadzonej przez Spółkę działalności handlowo-usługowej. Dane osobowe podawane przez Użytkownika nie podlegają ujawnieniu osobom trzecim, z wyjątkiem okoliczności określonych w art. 23 i 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, właściwemu Towarzystwu w celu zawarcia i wykonywania postulowanej przez Użytkownika umowy ubezpieczenia.

§ 8

Spółka przykłada dużą wagę do zachowania poufności danych swoich Klientów. Dane osobowe podane przez Użytkownika są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Ponadto Spółka stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa służące ochronie danych podawanych przez Użytkownika przed nieupoważnionym dostępem do nich, nieautoryzowaną ich zmianą, czy też przed ich ujawnieniem osobom trzecim lub zniszczeniem.

§ 9

Spółka stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisów internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1. dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

3. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

4. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisach internetowych EPAL SA z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

§ 10

Dane osobowe podawane przez Użytkownika mogą być przekazywane uprawnionym do tego organom władzy publicznej, a także właściwym Towarzystwom gdy jest to niezbędne dla realizacji złożonego za pomocą serwisu www.Polisarodzina.pl wniosku ubezpieczeniowego.

§ 11

Dane osobowe podawane w serwisie nie będą przechowywane dłużej, niż będzie to konieczne dla realizacji świadczonych przez Spółkę usług oraz nie dłużej, niż pozwalają na to przepisy obowiązującego prawa.

§ 12

Stosownie do zapisów Ustawy o ochronie danych osobowych, osoba której dane osobowe dotyczą posiada uprawnienie do uzyskania informacji o zakresie przetwarzania tych danych oraz żądania ich usunięcia w przypadku rezygnacji z usług świadczonych przez Spółkę. W celu zmodyfikowania lub usunięcia danych osobowych należy złożyć stosowny wniosek na adres e-mail: biuro@polisarodzinna.pl.

§ 13

Informacje dotyczące przetwarzania przez Spółkę danych osobowych (w tym możliwość uzyskania do nich dostępu, żądania ich aktualizacji albo usunięcia) uzyskać można poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem tel. 71 72 300 32 oraz pod adresem: biuro@polisarodzinna.pl.

§ 14

Spółka dokłada wszelkich starań, aby płatności dokonywane za pośrednictwem serwisu www.Polisarodzina.pl były bezwzględnie bezpieczne.

§ 15

Składki ubezpieczeniowe uiszczane przez Ubezpieczających przekazywane są właściwym Towarzystwom (o ile płatność nie następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Towarzystwa) w trybie i czasie, określonych w umowach zawartych przez Spółkę z danym Towarzystwem.

§ 16

Spółka zastrzega możliwość zmiany treści niniejszej Polityki prywatności w drodze ich publikacji na stronie internetowej.