FAQ

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

To znaczy, że w ramach większości wariantów tego ubezpieczenia przysługuje ubezpieczonemu świadczenie także w wypadku określonych poniżej zdarzeń, które mogą się wydarzyć w jego najbliższej rodzinie.

 • Śmierć współmałżonka
 • Śmierć rodzica/teścia
 • Urodzenie się dziecka

Przystąpienie do ubezpieczenia nastąpi po otrzymaniu przez nas: Oryginału podpisanej deklaracji przystąpienia oraz pierwszej składki.

Na stronie:

 1. Wybieramy ofertę – wariant ubezpieczenia
 2. Wypełniamy formularz z danymi do wniosku
 3. Po wysłaniu formularza – zostanie automatycznie przesłany na podany w form. adres mailowy – mail z załączonym wypełnionym wnioskiem i ewentualnie dodatkowymi dokumentami, oraz numerem konta do wpłat składek
 4. Drukujemy i podpisujemy przesłane dokumenty.
 5. Wysyłamy dokumenty do Kancelarii Brokerskiej na adres podany w mailu
 6. Wpłacamy składkę na podane indywidualne konto
 7. Po akceptacji danych i otrzymaniu pierwszej składki – dokumenty zostają przekazane do Towarzystwa Ubezpieczeniowego
 8. Do dnia 25 miesiąca, w którym rozpoczęło się ubezpieczenie zostaje wysłany Certyfikat potwierdzający zawarcie ubezpieczenia.

Przystępując do ubezpieczenia, (wysyłając deklarację i wpłacając składkę) dołącza się do Grupowego Ubezpieczenia tzw. Grupy Otwartej,  Potwierdzeniem tego faktu jest Certyfikat, wysyłany pocztą w terminie do 30 dni od daty rozpoczęcia ubezpieczenia. W certyfikacie potwierdzane są rodzaje zdarzeń i wysokości świadczeń przysługujące w chwili ich zaistnienia. Certyfikat zawiera też numer polisy, który zawsze można zweryfikować w Towarzystwie Ubezpieczeniowym.

Ubezpieczenie ma charakter grupowy ponieważ przystępujący dołącza do istniejącej już grupy. Ale przystąpić do niego może zarówno osoba indywidualna jak też jakakolwiek formalna lub nieformalna grupa.

Pełne OWU i UWUD (Ogólne warunki ubezpieczeń dodatkowych) znajdują się na naszej stronie w zakładce „Druki”

Są one przesyłane także w postaci pliku pdf. mailowo przy wypełnieniu wniosku o przystąpienie do ubezpieczenia.

Ubezpieczony może wystąpić z ochrony ubezpieczeniowej w każdym czasie, składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej, ze skutkiem
na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym złożył to oświadczenie.

Nasze ubezpieczenie traktuje osobę nie będącą formalnie małżonkiem jak współmałżonka jeśli w chwili zdarzenia pozostawał co najmniej 2 lata w faktycznym związku, wspólne zamieszkanie, prowadzenia gospodarstwa domowego i pod warunkiem, że żadna z osób nie pozostaje w związku małżeńskim.

Niestety nie ma możliwości przesunięcia składki na inny dzień już po terminie płatności.
W ubezpieczeniu dobrowolnym na życie ze składką miesięczną nie ma możliwości aby zaistniała sytuacja, że ochrona trwa w miesiącu, za który nie wpłacono jeszcze składki.
Co by się stało gdyby ubezpieczony zmarł w dniu np. 5 miesiąca a składka już za ten miesiąc nie wpłynęła bo ubezpieczony miał ją wpłacić np 7? Należałaby się wypłata? Oczywiście – nie.
Dlatego składka musi „wyprzedzać” okres ochrony, a co za tym idzie odpowiedzialności TU.

Jeśli ubezpieczony ma jednak np. termin wypłaty po upływie terminu, to może np. wpłacić jednorazowo składkę z wyprzedzeniem, a potem wszystkie następne składki będą już regulowane bez opóźnienia.

Warunki ubezpieczenia nie ulegają zmianie do dnia ukończenia 65 roku życia. W dniu ukończenia 65 lat – kończy się ochrona dla pozycji zakresu świadczeń dot. zdrowia. Działa natomiast ochrona dla wszystkich pozostałych punktów.

Wysokość świadczenia jest wielokrotnością lub procentem sumy ubezpieczenia. W związku z tym Suma Ubezpieczenia (SU) w wysokości np 9500 zł jest bazową wartością, która w przypadku konkretnego zdarzenia jest mnożona przez współczynnik procentowy:
– np. w chwili śmierci uposażony otrzyma SU pomnożoną przez ~526,31%.

a śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego SU pomnożone przez ~1579%

Na certyfikacie wydawanych przez TU podana jest zawsze kwota świadczenia w złotych za każde ze zdarzeń objętych ochroną.

I tak adekwatnie do danych powyżej:

Za zgon ubezpieczonego – osoba uposażona otrzyma 50.000 zł a za zgon na skutek NW komunikacyjnego 150.000 zł

Ubezpieczony objęty jest ochroną ubezpieczeniową od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożył Wniosek – Deklarację zgody
ubezpieczenie kończy się z końcem miesiąca kalendarzowego, za który została opłacona ostatnia składka.
Uwaga! Wpłata składki w wysokości niższej niż wymagana, traktowana jest jako nieopłacenie należnej składki.

O indywidualnej kontynuacji Ubezpieczony jest zawiadamiany na 2 miesiące przed ukończeniem przez niego 65 roku życia.
Dostaje on pełną informację wraz z wnioskiem o kontynuację z naszej firmy listem na adres korespondencyjny.
Informujemy go, że z dniem 1 miesiąca, w którym ukończy 65 rok życia nie będzie już obsługiwany przez naszą kancelarię ale może zdecydować w ciągu najbliższych 2 miesięcy o ew. wyborze indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia już bezpośrednio w TU.
W myśl OWU warunki na jakich rozpocznie się kontynuacja nie zostaną zmienione w stosunku do dotychczasowych przez pierwsze dwa lata.
(pamiętając jednak o braku odpowiedzialności TU za niektóre ryzyka które nastąpi już w momencie osiągnięcia 65 roku przez ubezpieczonego)
Po okresie 2 lat TU biorąc pod uwagę także dotychczasową szkodowość zaproponuje zupełnie indywidualnie dla każdego Ubezpieczonego nowe warunki zmieniające składkę i/lub także Sumę Ubezpieczenia.

Tak, do ubezpieczenia może przystąpić osoba, nie mieszkająca czasowo w Polsce.
Warunkiem jedynym jest posiadanie PESELu.

Tak, aby przystąpić do ubezpieczenia konieczne jest złożenie osobnego wniosku dla każdego ubezpieczonego.

Aby zmienić wariant ubezpieczenia – proszę wybrać go na naszej stronie (kliknij tu) klikając na dole wybranego wariantu w pomarańczowy napis „Wypełnij wniosek”

Następnie wypełnić formularz, co doprowadzi do wygenerowania w Państwa komputerze dokumentów dla nowego wariantu.

Po ich wydrukowaniu i podpisaniu należy je odesłać na podany poniżej adres naszej Kancelarii.

Od następnego miesiąca rozpocznie się ubezpieczenie w nowym wariancie.

(Pod warunkiem nadesłania nam dokumentów i opłacenia nowej składki do końca poprzedzającego miesiąca na dotychczasowy numer konta)

Uwaga!

W wypadku przejścia na inny wariant ubezpieczenia, karencję stosuje się tylko jako ograniczenie wypłaty świadczenia do wysokości kwoty przysługującej w poprzednim wariancie. (oczywiście tylko w zdarzeniach objętych karencją).
Tak więc w razie zdarzenia objętego karencją, Ubezpieczony otrzyma kwotę określoną dla wariantu poprzedniego.
Po okresie karencji – wszystkie świadczenia objęte początkowo karencją – będą wypłacane w wysokości dla nowego wariantu.

W wypadku przejścia na inny wariant ubezpieczenia, karencję stosuje się tylko jako ograniczenie wypłaty świadczenia do wysokości kwoty przysługującej w poprzednim wariancie. (oczywiście tylko w zdarzeniach objętych karencją).
Tak więc w razie zdarzenia objętego karencją, Ubezpieczony otrzyma kwotę określoną dla wariantu poprzedniego.
Po okresie karencji – wszystkie świadczenia objęte początkowo karencją – będą wypłacane w wysokości dla nowego wariantu.

Pod tym linkiem  znajduje się wejście do strony aktywującej dostęp do panelu klienta