Wysokości i zakresy świadczeń wypłacane przy zdarzeniu ubezpieczeniowym. Warianty ubezpieczenia na życie.

Składka miesięczna w zł

134

60

74

57

Zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego

350.000

240.000

150.000

150.000

Zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku

210.000

140.000

100.000

100.000

Zgon z powodu udaru mózgu lub zawału serca (karencja 6 m-cy)

140.000

120.000

75.000

75.000

Zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku w miejscu pracy

140.000

140.000

100.000

100.000

Zgon (karencja 6 m-cy)

70.000

100.000

50.000

50.000

Trwały uszczerbek w wyniku nieszczęśliwego wypadku (za 1% uszczerbku)

500

100

500

570

Trwały uszczerbek w wyniku udaru mózgu lub zawału serca (za 1% uszczerbku)

-

100

500

-

Trwała i całkowita niezdolność do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku (Inwalidztwo)

45.000

-

20.000

20.000

Pobyt w szpitalu z powodu nieszczęśliwego wypadku (za 1 dzień pobytu)

300

-

100

150

Pobyt w szpitalu w celu leczenia (za 1 dzień pobytu) (karencja 6 m-cy)

60

-

50

55

Pobyt w szpitalu w celu rehabilitacji (za 1 dzień pobytu) (karencja 1 m-c)

-

-

-

15

Pobyt w szpitalu z powodu NW komunikacyjnego (za 1 dzień pobytu)

500

-

100

200

Pobyt w szpitalu z powodu NW komunikacyjnego przy pracy (za 1 dzień pobytu)

500

-

100

200

Pobyt w szpitalu z powodu udaru lub zawału (za 1 dzień pobytu)

100

-

50

120

Poważne zachorowanie (karencja 6 m-cy)

15.000

-

5.000

5.500

Poważne zachorowanie dziecka(karencja 6 m-cy)

15.000

-

-

-

Niezdolność do samodzielnej egzystencji (karencja 6 m-cy)

-

-

-

10.000

Zgon współmałżonka /partnera (karencja 6 m-cy)

7.000

-

10.000

10.000

Zgon współmałżonka /partnera w wyniku nieszczęśliwego wypadku

20.000

-

10.000

27.000

Zgon współmałżonka /partnera w wyniku nieszczęśliwego wypadku kom.

20.000

-

10.000

40.000

Urodzenie się żywego dziecka (karencja 10 m-cy)

1.700

-

1.000

1.000

Zgon dziecka (karencja 6 m-cy)

5.000

-

-

5.000

Zgon dziecka w wyniku wypadku

10.000

-

-

10.000

Zgon rodzica/teścia (karencja 6 m-cy)

2.000

-

2.000

2.000

Zgon rodzica/teścia w wypadku

3.000

-

2.000

2.500

wnwnwnwn

Proszę pamiętać, że przystąpić do ubezpieczenia mogą osoby w wieku 18 do 55 lat – war. I, II i IV, oraz w wieku 18 do 57 lat – war. III

Dla wariantu ze składką 74 zł do wniosku dołączona będzie Ankieta Medyczna, której wypełnienie – powinno potwierdzać dobry stan zdrowia. 

Ze wzorem Ankiety można się zapoznać tutaj

Zakładem ubezpieczeń, który gwarantuje ochronę ubezpieczeniową w ramach wariantów są: 

dla wariantu I, II, III  – UNIQA TU Na Życie S.A.

dla wariantu IV  – TUnŻ Warta SA

Karencja – brak ochrony w miesiącach od rozpoczęcia ubezpieczenia

Stawka za pobyt w szpitalu dotyczy – pierwszych 15 dni pobytu, następne dni – 50% wartości,  (max 90 dni)

Dla żadnego wariantu NIE są wymagane badania lekarskie, należy natomiast we wniosku podpisać „Oświadczenie” tej treści:

Wariant I (UNIQA Życie TU SA)

oświadczam, że:
1. przez ostatnie 5 lat nie rozpoznano u mnie: choroby serca, niewydolności krążenia, nadciśnienia tętniczego przekraczającego 160/100, udaru mózgu, epilepsji, niedowładu, choroby nerek, choroby psychicznej, cukrzycy, choroby wątroby, choroby reumatycznej, stwardnienia rozsianego, choroby zakaźnej,szczególnie WZW typu B, typu C, HIV, guza, nowotworu:
2. Nie przebywam w szpitalu i nie planuję hospitalizacji ani leczenia operacyjnego.
3. Nie przebywałem(am) w ciągu 3 ostatnich lat na zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 dni (za wyjątkiem ciąży, porodu, leczenia prostych – bez powikłań; złamań, skręceń lub zwichnięć).
4. Nie mam orzeczonej niezdolności do pracy ani samodzielnej egzystencji.

Wariant II, III (UNIQA Życie TU SA)

oświadczam, że:
1. Obecnie nie choruję, ani w przeszłości nie chorowałam/em i nie została u mnie rozpoznana żadna z wymienionych chorób:
zawał, stenocardia/choroba wieńcowa, wady serca, tętniak, nadciśnienie tętnicze, astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, pylica, gruźlica, udar, wylew, choroba Parkinsona, zapalenie stawów (RZS, ZZSK), endoproteza stawu biodrowego, rwa kulszowa, białaczka, nowotwór złośliwy, AIDS ( w tym zakażenie HIV), niewydolność nerek, cukrzyca, hiperlipidemia, hipercholesterolemia , hipertrójglicerydemia, dna moczanowa, niewydolność wątroby, żółtaczka w tym WZW typu A,B,C; depresję, schizofrenię.
2. Nie mam orzeczonej niepełnosprawności i nigdy nie przebywałam/em na rencie.
3. Nie przebywałam/em w ciągu 3 ostatnich lat na zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 dni (za wyjątkiem ciąży).

Warianty IV (TU WARTA)

Oświadczam, że w dniu podpisania niniejszej deklaracji:
a) nie przebywam na zwolnieniu lekarskim, oraz w ciągu ostatniego roku licząc od daty podpisywania niniejszej deklaracji nie przebywałem/am na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 kolejnych dni, za wyjątkiem sytuacji, gdy zwolnienie lekarskie dotyczy/dotyczyło tylko i wyłącznie: złamania kończyn dolnych i górnych, skręcenia, zwichnięcia kończyn dolnych górnych, usunięcia wyrostka robaczkowego, migdałków oraz zwolnienia lekarskiego na osoby trzecie (np. dziecko, małżonka),
b) nie przebywam w szpitalu, hospicjum lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym i innej podobnej placówce,
c) nie posiadam orzeczenia o niezdolności do pracy, służby, uprawnienia do otrzymywania świadczenia rehabilitacyjnego, orzeczenia o niepełnosprawności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
d) Oświadczam, że w ciągu ostatnich 3 lat licząc od dnia podpisania niniejszej deklaracji nie chorowałem/am, nie choruję, ani też nie jestem w trakcie diagnostyki objawów chorobowych wymienionych jednostek: nowotwór, zawał mięśnia sercowego, udar mózgu lub przejściowe niedokrwienie mózgu, niewydolność wątroby, choroba psychiczna, zaburzenie psychiczne, zaburzenia nerwicowe, uzależnienie (od alkoholu, narkotyków, leków)