Regulamin opłacania składek – Opieka

 REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK

na ABONAMENTOWĄ OPIEKĘ MEDYCZNĄ ZA POŚREDNICTWEM
KANCELARII BROKERSKIEJ EPAL

Art. 1

1. Regulamin określa tryb, terminy, sposób i warunki opłacania składek na usługę Opieki Medycznej SIGNUM za pośrednictwem Kancelarii Brokerskiej Epal
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a. Brokerze – należy przez to rozumieć Kancelarię Brokerską EPAL,
b. Świadczącym Usługę – należy przez to rozumieć podmiot Świadczący usługę Abonamentowej Opieki Medycznej,
c. Kliencie – należy przez to rozumieć Klienta Kancelarii,
d. Składce – należy przez to rozumieć składkę abonamentową
e. Usłudze – należy przez to rozumieć Usługę Abonamentowej Opieki Medycznej świadczonej na terenie Polski we wskazanych placówkach opieki medycznej
f. Obcokrajowcu – należy rozumieć osobę nie posiadającą numeru PESEL
g. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy REGULAMIN

Art. 2

1. Regularne opłacanie składek jest warunkiem rozpoczęcia i kontynuacji Usługi.
2. Umowa o świadczenie usługi zawierana jest na okres pełnych 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi.
3. Po upływie roku obowiązywania umowy – przekształca się ona w umowę zawartą na czas nieokreślony z prawem wypowiedzenia jej przez strony w terminie 30 dni.
4. O wysokości składek, terminach i warunkach ich opłacania Klient jest informowany wykupując usługę w otrzymanym liście potwierdzającym rozpoczęcie okresu świadczenia usługi.
5. Nie przewiduje się żadnych odstępstw od podanych w regulaminie warunków opłacania składek.
6. Obowiązkiem każdego Klienta jest samodzielne dokonywanie wpłat składek na przyznane indywidualne konto a Broker nie wysyła druków przekazów lub przelewów.
7. Dokumentacja związana z opłacaniem składek prowadzona jest na bieżąco i dostępna w Internecie po utworzeniu konta Klienta i zalogowaniu się na to konto.

Art. 3

1. Składka opłacana jest z góry w trybie miesięcznym, do 19 dnia miesiąca za miesiąc następny. (np. do 19 czerwca za lipiec) za wyjątkiem obcokrajowców, którzy opłacają z góry pełną opłatę roczną.
2. Składka opłacana jest wyłącznie przelewem na indywidualny dla Klienta numer konta w rachunku Brokera.
3. Jedynym uznawanym dokumentem potwierdzającym uiszczenie składki jest dowód wpłaty, zawierający w tytule wpłaty, co najmniej:
a. nazwisko lub nazwę Klienta, którego składka dotyczy,
b. okres, za który składka jest opłacana.
4. Każda wpłata zaliczana jest w pierwszej kolejności za pierwszy okres, za który brak jest składki wymaganej lub jej części.
5. Jeśli składka wymagana jest już opłacona, każda kolejna wpłata zaliczana jest na kolejne miesiące (okresy), za które składka nie jest jeszcze wymagana.
6. Zwrot nadpłaconych składek dokonywany jest wyłącznie na pisemną prośbę Klienta na wskazane w tym piśmie konto bankowe po zakończeniu umowy.

Art. 4

1. Obowiązek terminowego opłacenia składki jest podstawowym warunkiem rozpoczęcia lub kontynuacji świadczenia usługi,

2. Brak wpłaty składki w terminie – spowoduje zakończenie świadczenia usługi z ostatnim dniem miesiąca, za który składka została opłacona, a pozostała nieopłacona kwota rocznego abonamentu pozostanie do natychmiastowej zapłaty przez Klienta.

3. Składkę uważa się za nieopłaconą również wtedy, gdy:
– wysokość składki przekazanej na rachunek jest niższa niż wynikająca z Wniosku,
– składka nie została przekazana na właściwy rachunek Brokera,

Art. 5

1. W wyjątkowych losowych sytuacjach Klient może wystąpić do Brokera z pisemnie umotywowanym wnioskiem o prolongatę terminu opłacenia składki.
2. Broker podejmuje decyzję w formie pisemnej, czy i na jakich zasadach wniosek zostanie uwzględniony.

Art. 6

1. Ewidencja składek prowadzona przez Brokera jest wyłączną podstawą do określenia praw i obowiązków Klienta w sprawach składkowych.
2. Klient ma prawo zwrócić się do Brokera o sprawdzenie prawidłowości sporządzenia jego ewidencji składek.
3. Broker ma obowiązek ustosunkowania się do zastrzeżeń Klienta w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia.

Art. 7

1. Klient, którego usługa została zakończona z powodu nie opłacania składek w terminie może starać się o ponowne przystąpienie do Usługi po okresie 6 miesięcznej kwarantanny od wykluczenia z tytułu zalegania z opłatą składek.
2. Warunkiem ponownego przyjęcia do usługi opieki bez stosowania okresu kwarantanny jest dokonanie z góry wpłaty składek za okres 12 miesięcy.

Art. 8

1. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Broker kierując się obowiązującymi przepisami prawa.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2015 roku i ma zastosowanie do umów zawartych po dniu 31.07.2015 roku

Powrót do strony oferty